1. Dzwonisz zamawiasz rower przez stronę
2. Dostarczamy towar pod dom

(powiat rzeszowski, krośnieński, strzyżowski, brzozowski)

3. Masz 7 dni na zwrot lub wymianęRegulamin promocyjny Provelo.pl

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Z Programu Promocyjnego mogą skorzystać wszyscy klienci mieszkający w obrębie powiatów; strzyżowskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego oraz rzeszowskiego.

2.Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, Klient, który w okresie obowiązywania Programu zawarł Umowę może w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia za zgodą Provelo.pl:

2.1  dokonać wymiany roweru;

2.2  zwrócić rower

3. Klient może dokonać zmiany zakupionego roweru na inny, zgodnie z obowiązującym na dzień zawarcia Umowy, cennikiem. Dostępność rowerów jest zależna od aktualnego stanu magazynowego Punktu Sprzedaży, w którym została zawarta Umowa.

4.W przypadku przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot klient traci prawo do skorzystania z Programu Promocyjnego.

5.Po upływie 7-dniowego terminu na dokonanie zmiany, skorzystanie z Programu nie jest możliwe.

 

II ZWROT ALBO ZMIANA

1.Klient może dokonać zmiany zakupionego roweru na inny dostępny na stronie www.provelo.pl w dniu dokonywania zmiany

2.W przypadku takiej zmiany brana jest pod uwagę cena roweru obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.

3.W przypadku różnicy w cenie rowerów, Klient jest zobowiązany do dopłaty różnicy w cenie, albo otrzyma jej zwrot.

4.Klient dokonując zwrotu albo zmiany roweru jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z roweru. Opłaty za korzystanie z roweru wynoszą nie mniej niż 30zł a nie więcej niż 9% wartości

5.Zarówno w przypadku wymiany roweru, jak i jego zwrotu, opłata za korzystanie z roweru pobierana jest w momencie dokonywania zmiany lub zwrotu.

6.Sklep będzie uprawniony do odmowy przyjęcia roweru zwracanego przez Klienta w szczególności, w przypadku:

6.1  uszkodzenia lub wadliwego działania roweru spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem

            6.2 zniszczenia ramy roweru (w szczególności: usunięcia znaków firmowych producenta lub numerów seryjnych);

            6.3 stwierdzenia braku jakiegokolwiek z elementów roweru

            6.4 stwierdzenia uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niż wskazane w ust. 6 pkt. 6.1. – 6.3. powyżej, powodujące nieprawidłowe działanie roweru, nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Provelo.pl lub producenta urządzenia;

            6.5 wystąpienia braku dowodu zakupu w postaci umowy, paragonu lub faktury.

 

III. WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZWROT ROWERU

1.Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w ramach Programu należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie firmy lub mailowo.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Programu Promocyjnego, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta. Informacja o zmianach w niniejszym Programie Promocyjnym zostanie opublikowana na stronie internetowej www.provelo.pl

2.Niniejsze warunki Programu Promocyjnego są dostępne na stronie internetowej www.provelo.pl i w Punkcie sprzedaży.

 

Wzór umowy: