Regulamin

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe PROVELO.pl Andrzej Piskadło
Nazwa i adres  firmy: ul. Krasna 124a, 38-420 Korczyna

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Łukasiewicza 31, 38-100 Strzyżów

Kontakt:

tel. (+48)606 702 783

e-mail: biuro@provelo.pl

 

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 819-166-59-72, REGON: 363591600

Numer rachunku bankowego: Credit Agriole 02 1940 1076 3120 3126 0000 0000

 

DEFINICJE

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.provelo.pl

za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy www.provelo.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Do zakupów w sklepie internetowym Provelo upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy Provelo.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną. Provelo.pl nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 5. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Provelo jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 6. Sklep internetowy Provelo.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
 7. Provelo.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia oraz gdy produkt został wycofany z produkcji przez producenta lub czas oczekiwania na realizacje zamówienia jest znaczny.
 8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Provelo.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT(23%).
 10. Provelo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.
 11. W przypadku potwierdzonego zamówienia Provelo.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
 12. Sklep internetowy Provelo.pl wystawia dokument sprzedaży: domyślnie paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia upoważnienia Provelo.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 13. Płatność za zamówiony towar pobierana jest w przedpłacie na konto bankowe Provelo przed wysłaniem przesyłki lub przy odbiorze przesyłki do rąk pracownika firmy ją doręczającej.

 

WYSYŁKA

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich: DPD superpaczka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). W zależności od wagi i rodzaju towaru ustalana jest do niego cena wysyłki.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Provelo.pl, koszty przesyłki ponosi klient.

ZASADY REKLAMACJI

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu Provelo.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji właścicielom sklepu www.provelo.pl

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w sklepie Provelo.pl Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.

Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy czyli Provelo.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Provelo.pl rozpatrzy reklamację i wyda decyzję uznającą lub nieuznającą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową:

Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest sklep provelo.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail lub drogą pocztową na adres firmy Provelo.pl. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

KOSZTY TRANSPORTU TOWARU DO/Z REKLAMACJI

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby firmy. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Provelo.pl zastrzega sobie prawo do:


Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, niezrealizowania złożonego zamówienia,

Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

Przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

 

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Provelo.pl . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".